Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zicht Op Nieuw   

Beroepsprofessionaliteit                                       

 • Zicht Op Nieuw is lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.beeldendetherapie.org en op fvb.vaktherapie.nl.
 • De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. Deze kunt u vinden op www.zichtopnieuw.nl en op https://fvb.vaktherapie.nl/beroepscode.

Behandeling

 • De behandeling start met een kennismakingsgesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Hierin geschiedt de behandeling of coaching volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de therapie of coaching en ondertekend tijdens de twee sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van een traject kunt u downloaden op www.zichtopnieuw.nl/werkwijze
 • De sessies duren 1 of 1½ uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de therapeut contact opnemen met uw huisarts, arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de therapeut u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.
 • Het is mogelijk tussen twee sessies telefonisch, via e-mail of skype-verbinding begeleiding te krijgen. Wanneer dit eenmalig is en 10 minuten duurt worden hierover geen kosten berekend. Maakt u van deze afspraak elke week gebruik en is de tijdsinvestering meer dan 10 minuten, dan worden hierover kosten in rekening gebracht.
 • De therapeut van Zicht Op Nieuw werkt als zelfstandige of als freelancer. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Zicht Op Nieuw kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 65 euro per uur en € 85 euro voor 1½ uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.zichtopnieuw.nl/tarieven en vergoeding
 • De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Mocht u niet beschikken over een e-mailadres dan wordt de factuur geprint en krijgt u deze direct mee. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • Zicht Op Nieuw is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie en is aangesloten bij de FVB. Meer informatie vindt u op www.zichtopnieuw.nl/vergoeding en zorgwijzer.nl.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de therapeut gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de therapeut, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling wordt het dossier vernietigd.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Meer informatie over hoe ik omga met vertrouwelijke gegevens vindt u in de privacyverklaring op mijn website. 
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze is op te vragen bij de therapeut.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@zichtopnieuw.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Zicht Op Nieuw streeft ernaar elke klacht binnen 4 weken te hebben opgelost. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), Quasir dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website www.nibig.nl en via deze link op de website. Zicht Op Nieuw voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het NIBIG of Zorggeschil informeert u de therapeut te alle tijde vooraf. 

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het behandelings- of coachingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling of coaching niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit aangeeft.
 • Zicht Op Nieuw is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Zicht Op Nieuw.
 • Zicht Op Nieuw heeft een beroepsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Zicht Op Nieuw tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Indien de therapeut aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijksverzekering van de VvAA.

Meldcode

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een therapeut moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere therapeut met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zonodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

 

 

 

 

 

 

Meest recente berichten